Producenci

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ELEKTRO-NORBI

 

Szanowny Kliencie, użytkowniku strony internetowej administrowanej przez ELEKTRO-NORBI, tj. www.e-tama.pl.,dokument, który czytasz jest dowodem na to, że ELEKTRO-NORBI poważnie traktuje kwestię Pani/Pana prywatności oraz wymogów prawnych, jakie w związku z jej ochroną nakładają na ELEKTRO-NORBI przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO


Celem niniejszej Polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu niezbędnych oraz wymaganych prawem informacji na temat zasad przetwarzania przez ELEKTRO-NORBI Pani/Pana danych osobowych.

 

Na wstępie informacja dotycząca Administratora danych osobowych, tj. podmiotu, który ustala cele oraz decyduje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: jest nim ELEKTRO-NORBI z siedzibą w Piszu przy ul. Grunwaldzkiej 1A, 12-200 Pisz, legitymujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 849-147-67-49, REGON: 280486511. We wszelkich sprawach dotyczących prywatności może się Pani/Pan kontaktować z ELEKTRO-NORBI poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@etama.pl.

 

I. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 

ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z ELEKTRO-NORBI lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO).

W praktyce wiąże się to z możliwością:

 • zawarcia z ELEKTRO-NORBI umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie sklepu internetowego www.e-tama.pl. (dalej zwanego Sklepem internetowym), związanych z założeniem konta użytkownika w ww. Sklepie internetowym.
 • zawarcia z ELEKTRO-NORBI umów sprzedaży towarów,
 • przesłania do ELEKTRO-NORBI zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych ELEKTRO-NORBI w związku z zakładaniem konta w Sklepie internetowym

 

2. OBOWIĄZEK PRAWNY

 

ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ELEKTRO-NORBI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

 

3. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ELEKTRO-NORBI LUB PODMIOTU TRZECIEGO

 

ELEKTRO-NORBI może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez ELEKTRO-NORBI lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W praktyce wiąże się to z przetwarzaniem Pani/Pana danych w następujących przypadkach:

 

 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) - ELEKTRO-NORBI na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Panią/Panem w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji ELEKTRO-NORBI uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Pani/Pana zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.
 • Profilowanie - W oparciu o dokonaną przez Panią/Pana, na etapie zakładania konta w Sklepie internetowym klasyfikację prowadzonej przez siebie działalności do jednego z segmentów rynku, ELEKTRO-NORBI ustala dla Pani/Pana określony cennik w Sklepie internetowym. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków. W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii Pani/Pana aktywności w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, ELEKTRO-NORBI wyświetla Pani/Panu, na stronach Sklepu internetowego spersonalizowane reklamy. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków. W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacji nt. historii zakupów w Sklepie internetowym) połączone z informacjami o innych klientach posiadających określone przez ELEKTRO-NORBI właściwości, ELEKTRO-NORBI wyświetla Pani/Panu oferty dotyczące rekomendowanych towarów, zakupionych przez innych klientów. Decyzja jest podejmowana w sposób automatyczny jednak nie powoduje dla Pani/Pana niekorzystnych skutków. W oparciu o posiadane o Pani/Panu informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie internetowym, historii aktywności Pani/Pana w Sklepie internetowym, przypisania Pani/Pana do określonego segmentu klienta: konsument/ przedsiębiorca, ELEKTRO-NORBI wyświetla Pani/Panu na stronach Sklepu internetowego informacje o organizowanych przez ELEKTRO-NORBI promocjach.
 • Marketing produktów i usług oferowanych przez ELEKTRO-NORBI - ELEKTRO-NORBI kontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie lub przesyła do Pani/Pana informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez ELEKTRO-NORBI, o ile wcześniej na stronie www.e-tama.pl wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na kontakt telefoniczny lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów SMS, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego. ELEKTRO-NORBI nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej. ELEKTRO-NORBI nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług oferowanych przez te podmioty.
 • Dochodzenie roszczeń przez ELEKTRO-NORBI oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec ELEKTRO-NORBI - W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Pana/Panią z zawartej z ELEKTRO-NORBI umowy, ELEKTRO-NORBI, w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Pani/Pana roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary. W przypadku skierowania przez Panią/Pana roszczeń wobec ELEKTRO-NORBI, ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obrony przez takimi roszczeniami.
 • Organizowanie konkursów - ELEKTRO-NORBI organizuje konkursy ogłaszane na stronach Sklepu internetowego lub na fanpage’ach ELEKTRO-NORBI na portalach społecznościowych.
 • Zabezpieczenie roszczeń związanych ze sprzedażą towarów. W przypadkach uzasadnionych wartością zawieranych przez Panią/Pana, jako przedsiębiorcę, umów sprzedaży, w przypadku przyznania przez ELEKTRO-NORBI Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez ELEKTRO-NORBI kredytu kupieckiego, ELEKTRO-NORBI może żądać od Pana/Pani wystawienia lub poręczenia weksla własnego in blanco, w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Panią/Pana umowy sprzedaży zawartej z ELEKTRO-NORBI.
 • Ocena zdolności kredytowej - W przypadku gdy Pan/Pani, jako przedsiębiorca, wystąpi do ELEKTRO-NORBI o możliwość dokonywania zapłaty za towary kupowane w Sklepie internetowym w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez ELEKTRO-NORBI kredytu kupieckiego, ELEKTRO-NORBI zbiera i przechowuje o Pani/panu informacje dotyczące sytuacji finansowej, pozwalające na ocenę Pani/Pana zdolności kredytowej i analizę ryzyka związanego z zawarciem z Panią/Panem umowy sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.
 • Kontaktowanie się z ELEKTRO-NORBI - ELEKTRO-NORBI umożliwia Pani/Panu przesłanie do ELEKTRO-NORBI zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych, dostępnych na stronie www.e-tama.pl w innych sprawach, nie związanych z zakładaniem konta w Sklepie internetowym lub nie związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów za pośrednictwem ww. stron internetowych.
 • Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I-III. Polityki prywatności ELEKTRO-NORBI może udostępniać Pani/Pana dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 

 • Podmiotom świadczącym usługi przewozowe (kurierom), podmiotom świadczących usługi pocztowe, dostawcom towarów sprzedawanych przez ELEKTRO-NORBI – w przypadku realizowania dostawy towaru bezpośrednio z magazynu tego dostawcy, podmiotom na rzecz, których ELEKTRO-NORBI zbywa wierzytelności w związku z zawartymi umowami faktoringu, umowami ubezpieczenia wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży, biurom informacji gospodarczych, podmiotom świadczącym usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, bankom, w którym ELEKTRO-NORBI posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Pani/Pana rachunek, w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, podmiotom świadczącym na rzecz ELEKTRO-NORBI usługi logistyczne, usługi agencyjne lub usługi dystrybucyjne, usługi archiwizowania dokumentów, usługi badania sprawozdań finansowych, usługi doradztwa podatkowego, finansowego, biznesowego, prawnego, usługi informatyczne, usługi związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego, podmiotom świadczącym usługi w zakresie public&inwestor relations, podmiotom, którym ELEKTRO-NORBI zleca prowadzenie działań windykacyjnych oraz pełnomocnikom procesowym reprezentującym ELEKTRO-NORBI lub ww. podmioty.

 

III. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I-III niniejszej Polityki prywatności.

 

 • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I Polityki prywatności), ELEKTRO-NORBI przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. II Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu ELEKTRO-NORBI lub podmiotu trzeciego (cz. III Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. 
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ELEKTRO-NORBI, ELEKTRO-NORBI przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przesyłanie do Pani/Pana informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub na wykonywanie połączeń telefonicznych.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez ELEKTRO-NORBI lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ELEKTRO-NORBI, ELEKTRO-NORBI przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu organizowania konkursów, ELEKTRO-NORBI przetwarzana dane osobowe w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją takiego konkursu.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, ELEKTRO-NORBI przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostaje Pani/Pan w relacjach handlowych z ELEKTRO-NORBI, istnieją nie zaspokojone roszczenia ELEKTRO-NORBI wobec Pani/Pana.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, ELEKTRO-NORBI przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

 

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych, w tym drogą elektroniczną.


2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

 

Ma Pani/Pan prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych


3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

 

Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia przez ELEKTRO-NORBI Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- wniesie Pani/Pan sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez ELEKTRO-NORBI Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu ELEKTRO-NORBI lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
- wniesie Pani/Pan sprzeciw przeciwko przetwarzania Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego
- Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim któremu podlega ELEKTRO-NORBI.

 

ELEKTRO-NORBI zwraca jednak Pani/Pana uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom.
ELEKTRO-NORBI nie będzie mógł spełnić Pani/Pana żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:

 

- wywiązania się przez ELEKTRO-NORBI z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy ELEKTRO-NORBI i Panią/Panem, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy ELEKTRO-NORBI i Panią/Panem).
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami


4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jeśli:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ELEKTRO-NORBI sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- ELEKTRO-NORBI nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez ELEKTRO-NORBI Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu ELEKTRO-NORBI lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ELEKTRO-NORBI są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Panią/Pana.


5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

 

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Panią/Pana, które ELEKTRO-NORBI przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ma Pani również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.


6. PRAWO DO SPRZECIWU

 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu ELEKTRO-NORBI lub podmiotu trzeciego. (cz. I ust. 3 niniejszej Polityki prywatności), w tym profilowania.

 

ELEKTRO-NORBI ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych jeśli wykaże:
- istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów lub praw i wolności lub
- istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw jeśli ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane w celu marketingu bezpośredniego. Najłatwiej można to zrobić klikając na link znajdujący się w treści każdej wiadomości elektronicznej zawierającej informacje handlowe, przesłanej przez ELEKTRO-NORBI.

 

V. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym do dnia 24.05.2018 r. jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 

 • Może Pani/Pan może przeglądać stronę internetową www.e-tama.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
 • Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
 • Jeśli zakłada Pani/Pan konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa pod którą prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, wskazanie segmentu rynku w którym prowadzi Pani/Pan działalność gospodarczą (Pole: Rynek). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
 • W przypadku, gdy w trakcie zakładania Konta w Sklepie internetowym zostanie Pani/Panu wyświetlony komunikat o błędzie, informujący o braku możliwości dokończenia procesu założenia Konta, bądź informacja o tym, iż istnieje już Konto w Sklepie internetowym przypisane do wprowadzonego przez Panią/Pana nr NIP, może Pani/Pan skontaktować się z administratorem Sklepu w celu wyjaśnienia przyczyn takiej sytuacji. W tym celu może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego, w którego treści konieczne będzie podanie nr. telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skontaktowania się z ELEKTRO-NORBI za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo może Pani/Pan podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
 • Jeśli wystąpi Pani/Pan z wnioskiem do ELEKTRO-NORBI o udostępnienie możliwości zapłaty za zakupione towary w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez ELEKTRO-NORBI kredytu kupieckiego, ELEKTRO-NORBI w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej. ELEKTRO-NORBI może poprosić od Panią/pana o przekazanie informacji dotyczących Pani/Pana sytuacji finansowej, zawartych w dokumentach finansowych, deklaracjach podatkowych. Podanie ww. informacji jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania Pani/Panu możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.
 • Jeśli zgadza się Pani/Pan na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną ELEKTRO-NORBI będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, może Pani/Pan jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.
 • Jeśli składa Pani/Pan za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres z którego należy odebrać zwracany towar. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Pani/Pana zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
  W przypadku gdy chce Pani/Pan złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musi Pani/Pan podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail., nr faktury dotyczącej reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Ma Pani/Pan również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
 • W przypadku, gdy chce Pani/Pan zapisać się na newsletter musi podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 • W przypadku, gdy chce Pani/Pan otrzymywać drogą telefoniczną w tym za pośrednictwem SMS, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty ELEKTRO-NORBI musi Pani/Pan wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez ELEKTRO-NORBI z Panią/panem kontaktu telefonicznego w tym wysyłania SMS.
 • W przypadku gdy chce Pani/Pan skontaktować się z ELEKTRO-NORBI za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.e-tama.pl musi Pani/Pan podać imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie do ELEKTRO-NORBI wiadomości za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego.

 

VII. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

 

 • ELEKTRO-NORBI pozyskuje Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
  z zastrzeżeniem ust. 2
 • Jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą, który wystąpił o umożliwienie dokonywania płatności w odroczonym terminie, w ramach przyznanego przez ELEKTRO-NORBI kredytu kupieckiego, ELEKTRO-NORBI może zbierać o Pani/Panu, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej informacje zgodnie z ustawą z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych. ELEKTRO-NORBI zbiera ponadto od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje na temat wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania przez Panią/Pana zobowiązań w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, np. historii płatności, wartości zobowiązań, struktury płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia. 

 

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

 

 • Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ELEKTRO-NORBI przetwarza Pani/Pana dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów Google Analytics oraz Google Adwords. Google Analytics, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. ELEKTRO-NORBI zaimplementował następujące funkcje Google Analytisc: remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics. Google Adwords to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu Google AdSense,
  b) informacje o skorzystaniu przez Panią/Pana z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  c) oznaczenia identyfikujące Panią/Pana w systemie informatycznym ELEKTRO-NORBI nadawane na podstawie danych podanych przez Panią/Pana.
  d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pani/Pan korzysta łącząc się ze stroną www.e-tama.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz Google Adwords. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pana urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ELEKTRO-NORBI.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do Pani/Pana preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie końcowe i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pani/Pan ze stron internetowych Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musi Pani/Pan na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4) W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Panią/Pana.
  W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
  4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pani/Pan pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu, funkcjonalności strony internetowej oraz możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej itp.;
  5) „reklamowe” pliki cookies, należące do ELEKTRO-NORBI, Google oraz podmiotów zewnętrznych (np. DoubleClick) umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.
  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Może Pani/Pan dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Pani/Pana urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • ELEKTRO-NORBI informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.
  Pliki cookies zamieszczane w Pani/Pana urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z ELEKTRO-NORBI reklamodawców oraz partnerów.
  Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 • ELEKTRO-NORBI prowadzi działalność marketingową z zastosowaniem reklam displayowych. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.
 • W związku z korzystaniem z remarketingu za pomocą Google Analytics:
  1) mogą być Pani/Panu wyświetlane reklamy związane z ELEKTRO-NORBI podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwarki Google jak również ze stron WWW partnerów Google wyświetlających reklamy Google,
  2) ELEKTRO-NORBI Google, partnerzy Google wyświetlający reklamy Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin na stronie Sklepu internetowego.
 • W związku z wdrożeniem raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager ELEKTRO-NORBI, Google oraz partnerzy Google wyświetlający reklamy Google korzystają wspólnie z plików cookie pierwszego podmiotu (jak plik cookie Google Analytics) i plików cookie innych podmiotów (jak plik cookie DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystania usług reklamowych i interakcje z tymi wyświetleniami są powiązane z odwiedzinami w Sklepie internetowym.
  W związku z wdrożeniem raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics ELEKTRO-NORBI używa danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach lub danych odbiorców zewnętrznych (takich jak zainteresowania) w usłudze Google Analytics do analizy ruchu na stronie Sklepu internetowego.

 

IX. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 • ELEKTRO-NORBI stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
 • W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Panią/Pana podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, ELEKTRO-NORBI zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem ELEKTRO-NORBI z użyciem certyfikatu SSL.
 • Podjęte przez ELEKTRO-NORBI działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Pani/Pan sam nie zachowuje zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinna Pani/Pan zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. ELEKTRO-NORBI nie będzie zwracał się do Pani/Pana o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinna Pani/powinien Pan każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego lub Portalu szkoleniowego.

 

 

Koszyk

produktów 0

wartość 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Kontakt

 

tel. 721-200-222

(informacje o produktach)

 

sklep@etama.pl

Statystyki

Produktów:
7613
Kategorii:
885
Nowości:
23
Promocje:
258
facebook